Kancelaria Notarialna Cejrowska

Opłaty sądowe

Opłata sądowa liczona jest zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398 z póŸń. zm.), osobno od wpisu do każdej księgi wieczystej, natomiast w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest pobierana wyłącznie gdy dla tego prawa jest założona księga wieczysta. 
 

Opłaty sądowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynoszą: 
1. 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego; 
2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych; 
3. 150 złotych od wniosku o: 
- wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności; 
- wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego

w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; 
- wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 
- wpis praw osobistych i roszczeń; 
- wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania); 
4. 60 złotych pobiera się od wniosku o: 
- założenie księgi wieczystej; 
- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; 
- odłączenie nieruchomości lub jej części; 
- sprostowanie działu I-O; 
- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 
- dokonanie innych wpisów. 
5. Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) Kancelaria Notarialna Cejrowska