Kancelaria Notarialna Cejrowska

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity:

Dz. U. z 2014 roku, nr 164 ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

 

  1)  sporządza akty notarialne;

  2)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

  3)  sporządza poświadczenia;

  4)  doręcza oświadczenia;

  5)  spisuje protokoły;

  6)  sporządza protesty weksli i czeków;

  7)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym

        nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

        zadania publiczne;

  8)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

  9)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) Kancelaria Notarialna Cejrowska